2566 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
🏠 ที่ตั้ง 11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
OIT ปีงบประมาณ 2566