ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า ออก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม. 1 / 1 18 18 36 0 0
ม. 1 / 2 24 13 37 0 0
ม. 1 / 3 23 15 38 0 0
ม. 1 / 4 22 16 38 0 0
ม. 1 / 5 21 18 39 0 0
รวม ม.1 108 80 188 0 0 0 0 0 0
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า ออก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม. 2 / 1 18 23 41 0 0
ม. 2 / 2 15 19 34 0 0
ม. 2 / 3 26 10 36 0 0
ม. 2 / 4 18 8 26 0 0
ม. 2 / 5 18 10 28 0 0
รวม ม.2 95 70 165 0 0 0 0 0 0
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า ออก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม. 3 / 1 12 19 31 0 0
ม. 3 / 2 13 14 27 0 0
ม. 3 / 3 13 14 27 0 0
ม. 3 / 4 16 14 30 0 0
ม. 3 / 5 24 7 31 0 0
รวม ม.3 78 68 146 0 0 0 0 0 0
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า ออก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม. 4 / 1 15 25 40 0 0
ม. 4 / 2 14 20 34 0 0
ม. 4 / 3 24 7 31 0 0
รวม ม.4 53 52 105 0 0 0 0 0 0
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า ออก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม. 5 / 1 10 19 29 0 0
ม. 5 / 2 13 20 33 0 0
ม. 5 / 3 18 17 35 0 0
รวม ม.5 41 56 97 0 0 0 0 0 0
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า ออก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม. 6 / 1 12 20 32 0 0
ม. 6 / 2 11 19 30 0 0
ม. 6 / 3 23 13 36 0 0
รวม ม.6 46 52 98 0 0 0 0 0 0

สรุป การมาเรียนวันนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 0.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒0.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓0.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔0.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕0.00%


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖0.00%

Chart
  🏠 สรุป ความสะอาดห้องเรียนประจำวันนี้