แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารจัดการโรงเรียนอุทัย
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✔ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
1.1 เพศ :
ชาย
หญิง
1.2 อายุ :
30 ปีหรือต่ำกว่า
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
1.3 ในปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้น
ม.ต้น
ม.ปลาย

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียน
ที่รายการความคิดเห็น
มากที่สุดมากปานกลาง พอใช้ปรับปรุง
✔ ด้านวิชาการ
1โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
3มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน
5กระบวนการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์
6ห้องเรียนได้มาตรฐานมีบรรยากาศที่เอื้ออาทรต่อการจัดการเรียนการสอน
7ผู้ปกครองได้มีโอกาสชมผลงานนักเรียน มีนิทรรศการ การแสดงผลผลิตทางศิลปหัตถกรรม
✔ ด้านบุคลากร
8ครูมีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน
9ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
10ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
11ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา
12ผู้บริหารโรงเรียนและครูอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
✔ ด้านความสัมพันธ์ชุมชน
13ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและประเมินผลงานของนักเรียน
14การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวและข่าวสารของโรงเรียนเป็นไปด้วยดี ทั่วถึงและต่อเนื่อง
15โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
16โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
17โรงเรียนจัดประชุม ชี้แจง ให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
✔ ด้านบริหารงานทั่วไป
18มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ำที่เพียงพอกับนักเรียน
19โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ
20บริเวณโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย
21มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณอย่างเพียงพอ
22มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอกับจำนวนของนักเรียน
23โรงเรียนนำข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาประกอบพิจารณาในการจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะ :