ห้องเรียนออนไลน์
นักเรียนเข้าระบบ
: เลขประชาชนนักเรียน :

: วันเดือนปีเกิด :

นักเรียนที่เข้าระบบไม่ได้ให้
นำบัตรประชาชนมาให้ครูสรายุทธ์ ในวันมาโรงเรียน ด่วน !
ให้พิมพ์เลขประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ชั้น ห้อง ส่งมาทางไลน์โรงเรียน(เท่านั้น)
ห้ามมาด้วยตนเอง COVID-19 Social Distancing