สาระเรื่อง สัญลักษณ์และความหมายของผังงาน (Flowchart)
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
ลูกศรแสดงทิศทาง
ปฏิบัติงาน
รับข้อมูล
แสดงผลทางจอภาพ
การตัดสินใจ
จุดเชื่อมผังงาน
div1 div3 div4 div5 div6 div7 div2
ชื่อ-นามสกุล