สื่อออนไลน์ วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี

    สาระเรื่อง อุปกร์คอมพิวเตอร์ (Hard Ware)
หน่วยรับข้อมูล
หน่วยความจำ
หน่วยแสดงผล
หน่วยประมวลผล
div3 div1 div3 div1 div2 div3 div1 div2 div4 div2

การเล่นเกมส์ ให้กดที่รูปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วไปกดใส่ตู้ให้ตรงประเภทของอุปกรณ์

free counter