Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 1 Year
» 968 Total
Record: 235 (24.12.2018)
สรุปรายการแข่งขัน กีฬาปาริชาติเกมส์ 66
กีฬา : วิ่ง 800 เมตร
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๑ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" พิมพ์เกียรติบัตร 2 คน
2วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบางปะหัน 1 คน
3วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมสาคลีวิทยา 2 คน
4วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่ง 800 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมหนองน้ำส้มวิทยาคม 1 คน
2วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 2 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่ง 800 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมปากกรานพิทยา 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่ง 800 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศอุทัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
2วิ่ง 800 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศอุทัย พิมพ์เกียรติบัตร 2 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบ้านแพรกประชาสรรค์ 1 คน
2วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
3วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
4วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่ง 800 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๑จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
2วิ่ง 800 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่ง 800 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศบางบาล พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน