Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 1 Year
» 968 Total
Record: 235 (24.12.2018)
สรุปรายการแข่งขัน กีฬาปาริชาติเกมส์ 66
กีฬา : วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 5 คน
2วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมปากกรานพิทยา 4 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศอุทัย พิมพ์เกียรติบัตร 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศอุทัย พิมพ์เกียรติบัตร 6 คน
2วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบ้านแพรกประชาสรรค์ 4 คน
3วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒บางปะอิน พิมพ์เกียรติบัตร 4 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๑อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 4 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๑อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 4 คน
2วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 4 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พิมพ์เกียรติบัตร 4 คน