Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 1 Year
» 968 Total
Record: 235 (24.12.2018)
สรุปรายการแข่งขัน กีฬาปาริชาติเกมส์ 66
กีฬา : กระโดดสูง
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
2กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
2กระโดดสูงหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
2กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๑ลาดงาประชาบำรุง พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑ลาดงาประชาบำรุง พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒ลาดงาประชาบำรุง พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศท่าเรือ(นิตยานุกูล) พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒ท่าเรือ(นิตยานุกูล) พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศท่าเรือ(นิตยานุกูล) พิมพ์เกียรติบัตร 2 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒ท่าเรือ(นิตยานุกูล) พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
2กระโดดสูงชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 1 คน