Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 1 Year
» 968 Total
Record: 235 (24.12.2018)
สรุปรายการแข่งขัน กีฬาปาริชาติเกมส์ 66
กีฬา : หมากรุก
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1หมากรุกหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศบางปะหัน พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1หมากรุกชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒บางปะหัน พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1หมากรุกหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑บางปะหัน พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1หมากรุกชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศบางบาล พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1หมากรุกชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑บางบาล พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
2หมากรุกชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒อยุธยานุสรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1หมากรุกชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1หมากรุกหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1หมากรุกชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชนะเลิศอยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1หมากรุกหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชนะเลิศอยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน