Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 1 Year
» 968 Total
Record: 235 (24.12.2018)
สรุปรายการแข่งขัน กีฬาปาริชาติเกมส์ 66
กีฬา : เซปักตะกร้อ
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) พิมพ์เกียรติบัตร 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) พิมพ์เกียรติบัตร 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) พิมพ์เกียรติบัตร 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒สาคลีวิทยา พิมพ์เกียรติบัตร 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมสาคลีวิทยา 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒อยุธยานุสรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร 3 คน
2เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑บางไทรวิทยา พิมพ์เกียรติบัตร 4 คน
3เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๑ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" พิมพ์เกียรติบัตร 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมอยุธยานุสรณ์ 3 คน
2เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมผักไห่(สุทธาประมุข) 3 คน
3เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒บางปะหัน พิมพ์เกียรติบัตร 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พิมพ์เกียรติบัตร 3 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พิมพ์เกียรติบัตร 3 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พิมพ์เกียรติบัตร 3 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒ปากกรานพิทยา พิมพ์เกียรติบัตร 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมปากกรานพิทยา 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมบ้านแพรกประชาสรรค์ 3 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบ้านแพรกประชาสรรค์ 4 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบ้านแพรกประชาสรรค์ 4 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบางซ้ายวิทยา 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบางซ้ายวิทยา 5 คน
2เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมท่าหลวงวิทยานุกูล 0 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๑บางบาล พิมพ์เกียรติบัตร 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒ท่าเรือ(นิตยานุกูล) พิมพ์เกียรติบัตร 3 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒เสนา"เสนาประสิทธิ์" 0 คน