การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ โรงเรียนอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-อยุธยา)

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไฟล์เอกสารประกอบ
คุรุสภา หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู.pdf
กคศ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการค.pdf
ว27กคศ-หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบ.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขัน.pdf
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ของข้าราชการคร.pdf
กคศ การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ของข้าราชกา.pdf
กคศ การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งค.pdf
กคศ แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต-ว9.pdf
การกำหนดชั่วโมงสอนของครู.pdf
Visitor Statistics
» 1 Online
» 13 Today
» 24 Yesterday
» 278 Week
» 1407 Month
» 76795 Year
» 222312 Total
Record: 6549 (03.05.2020)
โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์: 035-356508 fax: 035-356241

Uthai School : Coding By : Mr.Sarayut homchoo | Development Tools : PHP, MySQL, Java, HTML5, Bootstrap