ตารางเรียนระดับชั้น ม. 1 ภาคเรียนที่ 1/2564
นักเรียน ชั้น ม. 1 /1
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
ว21101
สุมิตรา
ว21101
สุมิตรา


อ21101
จารุเดช
ส20231
ฉัตรสุดา
อังคารค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
ศ21101
สมชาย
ศ21101
สมชาย


ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:16 ครั้ง
+ค21201
ธนักษร
+ค21201
ธนักษร


พุธท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:16 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน


พ21101
สุวิภา
+อ21101
Eric
ส21103
ฉัตรสุดา


พฤหัสบดีว21101
สุมิตรา
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:16 ครั้ง


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
ท20201
พรรณทิพา
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน


ศุกร์ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
อ21101
จารุเดช
จ21201
บุรจิตต์


พ20201
สุวิภา
พ21103
สุวิภา

นักเรียน ชั้น ม. 1 /2
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:8 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
อ21101
จารุเดช


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:18 ครั้ง


อังคารว21101
สุมิตรา
ว21101
สุมิตรา
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:8 ครั้ง


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:18 ครั้ง


พุธส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:18 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
ศ21101
สมชาย


ว21101
สุมิตรา
ท20201
พรรณทิพา
พฤหัสบดีค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
พ20201
สุวิภา
พ21103
สุวิภา


ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:2 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
จ21201
บุรจิตต์
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
ศุกร์ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
ส21103
ฉัตรสุดา
พ21101
สุวิภา


ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:8 ครั้ง
+อ21101
Eric

นักเรียน ชั้น ม. 1 /3
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์+อ21101
Eric
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:9 ครั้ง
ท20201
พรรณทิพา


ส20231
ฉัตรสุดา


อังคารว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:3 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:3 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:9 ครั้ง


พ21101
สุวิภา


พุธค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:3 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
ว21101
สุมิตรา


ส21103
ฉัตรสุดา
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:4 ครั้ง
อ21101
จารุเดช


พฤหัสบดีศ21101
สมชาย
ศ21101
สมชาย
อ21101
จารุเดช


ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:4 ครั้ง
จ21201
บุรจิตต์
พ20201
สุวิภา
พ21103
สุวิภา
ศุกร์ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:4 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:3 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:9 ครั้ง


ว21101
สุมิตรา
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน

นักเรียน ชั้น ม. 1 /4
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ท21101
พรรณทิพา
ศ21101
สมชาย
ศ21101
สมชาย


ว21101
สุมิตรา
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:7 ครั้ง
อังคารอ21101
จารุเดช
พ20201
สุวิภา
พ21103
สุวิภา


ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน


พุธท21101
พรรณทิพา
ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:4 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:7 ครั้ง
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
ส20231
นุชนาฏ
พร้อมเรียน


พฤหัสบดีส21103
ฉัตรสุดา
ว21101
สุมิตรา
ว21101
สุมิตรา


ท20201
พรรณทิพา


+อ21101
Eric
จ21201
บุรจิตต์
ศุกร์อ21101
จารุเดช
พ21101
สุวิภา
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:7 ครั้ง
ท21101
พรรณทิพา

นักเรียน ชั้น ม. 1 /5
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์จ21201
บุรจิตต์
พ20201
สุวิภา
พ21103
สุวิภา


ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
พ21101
สุวิภา
อังคารส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
ท21101
พรรณทิพา
อ21101
จารุเดช


ว21101
สุมิตรา


พุธส20231
นุชนาฏ
พร้อมเรียน
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
อ21101
จารุเดช


ท21101
พรรณทิพา


ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน


พฤหัสบดีส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน


ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
ส21103
ฉัตรสุดา
ท20201
พรรณทิพา
+อ21101
Eric
ศุกร์ท21101
พรรณทิพา
ว21101
สุมิตรา
ว21101
สุมิตรา


ศ21101
สมชาย
ศ21101
สมชาย

นักเรียนเข้าเรียน
: เลขประชาชนนักเรียน :

: วันเดือนปีเกิด :

ตารางเรียน
ปีการศึกษา 1/2563

ตารางเรียน ม.1
ตารางเรียน ม.2
ตารางเรียน ม.3
ตารางเรียน ม.4
ตารางเรียน ม.5
ตารางเรียน ม.6

Visitor Statistics
» 2 Online
» 42 Today
» 228 Yesterday
» 406 Week
» 5455 Month
» 63015 Year
» 208532 Total
Record: 6549 (03.05.2020)