ตารางเรียนระดับชั้น ม. 1 ภาคเรียนที่ 1/2564
นักเรียน ชั้น ม. 1 /1
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:1163 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:627 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:627 ครั้ง


อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:287 ครั้ง
ส20231
ฉัตรสุดา
พร้อมเรียน
เรียน:121 ครั้ง
อังคารค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:1163 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:234 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:234 ครั้ง


ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:708 ครั้ง
ค21201
สุนิษา
พร้อมเรียน
เรียน:80 ครั้ง
ค21201
สุนิษา
พร้อมเรียน
เรียน:80 ครั้ง


พุธท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:708 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:339 ครั้ง
ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:177 ครั้ง


พ21101
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:60 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:287 ครั้ง
ส21103
ฉัตรสุดา
พร้อมเรียน
เรียน:163 ครั้ง


พฤหัสบดีว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:627 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:1163 ครั้ง
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:708 ครั้ง


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:339 ครั้ง
ท20201
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:55 ครั้ง
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
เรียน:274 ครั้ง


ศุกร์ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:339 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:287 ครั้ง
จ21201
บุรจิตต์
พร้อมเรียน
เรียน:228 ครั้ง


พ20201
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:48 ครั้ง
พ21103
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:30 ครั้ง

นักเรียน ชั้น ม. 1 /2
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:715 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:789 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:367 ครั้ง


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:364 ครั้ง


อังคารว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:564 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:564 ครั้ง
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:715 ครั้ง


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:364 ครั้ง


พุธส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:364 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:209 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:209 ครั้ง


ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:564 ครั้ง
ท20201
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:63 ครั้ง
พฤหัสบดีค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:789 ครั้ง
พ20201
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:91 ครั้ง
พ21103
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:90 ครั้ง


ส20231
ฉัตรสุดา
พร้อมเรียน
เรียน:133 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:367 ครั้ง
จ21201
บุรจิตต์
พร้อมเรียน
เรียน:197 ครั้ง
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
เรียน:258 ครั้ง
ศุกร์ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:789 ครั้ง
ส21103
ฉัตรสุดา
พร้อมเรียน
เรียน:354 ครั้ง
พ21101
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:79 ครั้ง


ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:715 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:367 ครั้ง

นักเรียน ชั้น ม. 1 /3
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:417 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:536 ครั้ง
ท20201
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:137 ครั้ง


ส20231
ฉัตรสุดา
พร้อมเรียน
เรียน:143 ครั้ง


อังคารว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:470 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:680 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:536 ครั้ง


พ21101
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:73 ครั้ง


พุธค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:680 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:376 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:376 ครั้ง


ส21103
ฉัตรสุดา
พร้อมเรียน
เรียน:247 ครั้ง
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:643 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:417 ครั้ง


พฤหัสบดีศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:314 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:314 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:417 ครั้ง


ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:643 ครั้ง
จ21201
บุรจิตต์
พร้อมเรียน
เรียน:146 ครั้ง
พ20201
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:44 ครั้ง
พ21103
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:45 ครั้ง
ศุกร์ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:643 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:680 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:536 ครั้ง


ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:376 ครั้ง
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
เรียน:264 ครั้ง

นักเรียน ชั้น ม. 1 /4
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ท21101
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:330 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:341 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:341 ครั้ง


ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:472 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:331 ครั้ง
อังคารอ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:683 ครั้ง
พ20201
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:85 ครั้ง
พ21103
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:74 ครั้ง


ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:360 ครั้ง


พุธท21101
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:330 ครั้ง
ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:372 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:360 ครั้ง


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:331 ครั้ง
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
เรียน:247 ครั้ง
ส20231
นุชนาฏ
พร้อมเรียน
เรียน:151 ครั้ง


พฤหัสบดีส21103
ฉัตรสุดา
พร้อมเรียน
เรียน:597 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:472 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:472 ครั้ง


ท20201
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:32 ครั้ง


อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:683 ครั้ง
จ21201
บุรจิตต์
พร้อมเรียน
เรียน:169 ครั้ง
ศุกร์อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:683 ครั้ง
พ21101
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:67 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:360 ครั้ง


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:331 ครั้ง
ท21101
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:330 ครั้ง

นักเรียน ชั้น ม. 1 /5
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์จ21201
บุรจิตต์
พร้อมเรียน
เรียน:438 ครั้ง
พ20201
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:100 ครั้ง
พ21103
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:57 ครั้ง


ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:303 ครั้ง
พ21101
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:35 ครั้ง
อังคารส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:387 ครั้ง
ท21101
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:96 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:167 ครั้ง


ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:426 ครั้ง


พุธส20231
นุชนาฏ
พร้อมเรียน
เรียน:229 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:303 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:167 ครั้ง


ท21101
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:96 ครั้ง


ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
เรียน:193 ครั้ง


พฤหัสบดีส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:387 ครั้ง
ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:177 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:387 ครั้ง


ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:303 ครั้ง
ส21103
ฉัตรสุดา
พร้อมเรียน
เรียน:167 ครั้ง
ท20201
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:23 ครั้ง
อ21101
จารุเดช
พร้อมเรียน
เรียน:167 ครั้ง
ศุกร์ท21101
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:96 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:426 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:426 ครั้ง


ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:91 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:91 ครั้ง

นักเรียนเข้าเรียน
: เลขประชาชนนักเรียน :

: วันเดือนปีเกิด :

ตารางเรียน
ปีการศึกษา 1/2564

ตารางเรียน ม.1
ตารางเรียน ม.2
ตารางเรียน ม.3
ตารางเรียน ม.4
ตารางเรียน ม.5
ตารางเรียน ม.6

Visitor Statistics
» 1 Online
» 6 Today
» 65 Yesterday
» 189 Week
» 1840 Month
» 75249 Year
» 220766 Total
Record: 6549 (03.05.2020)