ร้องเรียนเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
 ขอความร่วมมือให้ท่านกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง และครบถ้วน เพื่อสะดวกต่อการดำเนินงาน และติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่-

** กรณีมีเอกสารเพิ่มเติม โปรดระบุว่า"ต้องการส่งเอกสารเพิ่มเติม"
และรอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ผ่าน email ที่ท่านระบุมา


โปรดตรวจสอบ email หลังแจ้งเรื่องร้องเรียน