ประวัติโรงเรียนอุทัย

 โรงเรียนอุทัย ตั้งอยู่เลยที่ 11 หมู่ที่ 1 ตำบลสามงาม (ชื่อเรียกเดิม) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 สิ่งหาคม 2501 โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า ประชาชน คณะกรรมการศึกษาอำเภออุทัย อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกช้างและพระครูสุขุมธรรมรส โดยมีนายประเสริฐ บุญสม อตีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ประสานงาน ในครั้งแรกได้ใช้ศาลาการเปรียญ วัดโคกช้างเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้นายสำรอง แพทย์รักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารคนแรก
ปี พศ 2507ได้ย้ายสถานที่ศึกษามายังสถานที่ปัจจุบัน โดยได้รับมอบที่ดินจากนายปลั่ง นางพ็ญศรี อุ่นจันทร์ และทางกรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างอาคารแบบ 08 จำนวน 2 ห้องเรียน ปี พ.ศ.2509 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 008 อีกจำนวน 3 ห้องกับ 1 ห้องมุข และนายปลั่งนางพ็ญศรี อุ่นจันทร์ ได้มอบที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 3 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
ปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้งอาคารเรียน แบบ 216ก จำนวน 8 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216ก จำนวน 8 ห้องเรียน และงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินอีก 6 ไร่ พร้อมกันนี้นางเพ็ญศรี อุ่นจันทร์ได้มอบที่ดินให้อีก 4 ไร่
ปี พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายปลด โพธิ์สวัสดิ อาจารยใหญ่โรงเรียนบางบาลมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุทัยและได้รับ งบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหารแบบ 005
ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนอุทัยได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนม้ธยมศึกษาเพื่อพัฒนาซุนบท ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารดังนี้คือ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องสมุด โรงฝึกงานอุตสาหกรรมโรงฝึกงานคหกรรมและโรงฝึกงานเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายงาม วีระสัย อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนดอนพุดวิทยามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุทัย
ปี พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนอุทัยเปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายฉลอง การรื่นศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย
ปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารพลศึกษาแบบ 100/27
ปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าโครงการ "หนึ่ง อำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน"
ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึษาธิการเปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดยมีนายภาณุวัฒน์ เขียวนาค เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอุทัย
นายปลั่ง อุ่นจันทร์
ผู้มอบที่ดินสร้างโรงเรียนอุทัย